Disclaimer

TestNieuws is een website die het laatste nieuws verzamelt en publiceert rondom softwaretesten. TestNieuws is compleet onafhankelijk van welk bedrijf, organisatie of evenement dan ook. Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van TestNieuws, is het mogelijk dat de informatie die op TestNieuws wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Testnieuws kan er niet voor instaan dat de informatie op TestNieuws geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Testnieuws sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van TestNieuws, of met de tijdelijke onmogelijkheid om TestNieuws te kunnen raadplegen. Testnieuws is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van TestNieuws verkregen is. TestNieuws garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via TestNieuws verkregen informatie. De informatie op TestNieuws wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is toegestaan om informatie, beeldmateriaal, foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via TestNieuws op enigerlei wijze te verspreiden als daarbij TestNieuws of de op TestNieuws aangegeven bronnen als bron wordt weergegeven, inclusief link.